top of page

ล็อกซเล่ย์ ออบิท ร่วมเปิดตัว Albus2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ


บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) หรือ "Loxley Orbit" จับมือ Google for Education สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับการศึกษาพิเศษในประเทศไทย (Project Albus2) โครงการนำร่องที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำวิจัยร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย Google for Education Solution และอุปกรณ์ Chromebook จาก Lenovo สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครูผู้สอน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ Project Albus2 เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับประสบการณ์ใหม่ผ่านเทคโนโลยี ร่วมไปกับครูผู้สอนในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาตนเองต่อไป.ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page